• Ziua Forțelor Terestre - 23 aprilie 2018

  În fiecare an, la 23 aprilie se sărbătorește Ziua Forțelor Terestre - categorie de forțe a Armatei României al cărei patron spiritual și ocrotitor este Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruință.
  Cu acest prilej, Școala de Aplicație pentru Unități de Luptă “Mihai Viteazul” în colaborare cu unitățile militare din garnizoană și în parteneriat cu Muzeul Județean Argeș a organizat luni 23 aprilie 2018, între orele 10.00-15.00, la Muzeul Județean Argeș o expoziție de tehnică, armament, echipamente și efecte militare.

 • Ziua NATO

  Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (abreviat NATO în engleză și OTAN în franceză și spaniolă) este o alianță politico-militară stabilită în 1949, prin Tratatul Atlanticului de Nord semnat la Washington la 4 aprilie 1949. Actualmente cuprinde 29 de state din Europa și America de Nord.

 • Armata-o școală altfel!

  În perioada, 26-30 martie, între orele 9.00 și 13.00, în Școala de Aplicație pentru Unități de Luptă “Mihai Viteazul ”, Pitești au fost prezenți elevi de la 15 unități de învățământ din județul Argeș, în cadrul proiectului „Armata - O Școală Altfel”, desfășurat de Ministerul Apărării Naţionale, în cooperare cu Ministerul Educaţiei Naţionale.

 • Ziua Automobiliștilor Militari

  A devenit o tradiție ca, în fiecare an, de ziua Mărțișorului, Armata Română să-i sărbătorească pe automobiliștii militari. Ziua de 1 martie nu a fost aleasă întâmplător pentru că, la aceeași dată, în anul 1917, prin Înaltul Decret nr. 245 al Regelui Ferdinand I, s-a înființat Regimentul de Tracțiune Automobilă, unitate care fusese înzestrată deja din 1908 cu 13 autoturisme Mercedes-Simplex pentru corpurile de armată și diviziile de infanterie.

 • Ceremonia Depunerii Jurământului Militar cu soldații profesioniști, seria noiembrie 2017.

  JURĂMÂNTUL MILITAR - LEGĂMÂNTUL SACRU FAŢĂ DE ŢARĂ
  “Eu.... jur credinţă patriei mele, România.
  Jur să-mi apăr ţara, chiar cu preţul vieţii.
  Jur să respect constituţia, legile ţării şi regulamentele militare.
  Aşa să-mi ajute Dumnezeu.”
  Depunerea Jurământului Militar este un moment unic, emoţionant pentru fiecare dintre noi, militarii. Sentimentele de mândrie, dar şi de asumare a unei mari responsabilităţi trăite în acele momente ne călăuzesc paşii în carieră şi ne revin în memorie atunci când ne este mai greu.

ANUNŢ
privind organizarea concursului de ocupare a posturilor de execuţie de personal civil contractual vacante, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, astfel:
1. Îngrijitor debutant la căminul militar de garnizoană – 1 post;
2. Muncitor calificat II (călcător lenjerie) la spălătoria mecanică – 1 post.
În cazul în care la concursul organizat se prezintă un singur candidat, ocuparea postului se face prin examen.
Principalele cerinţe ale postului de Îngrijitor debutant la căminul militar de garnizoană:
-executarea activităţii de curăţenie şi igienizare în spaţiile interioare şi exterioare ale căminului militar de garnizoană;
-participarea la diferite activităţi gospodăreşti, de întreţinere şi reparaţii în spaţiile căminului militar de garnizoană;
-respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă şi apărare împotriva incendiilor la locul de muncă.
Principalele cerinţe ale postului de Muncitor calificat II (călcător lenjerie) la spălătoria mecanică:
-preluarea şi pregătirea obiectelor textile pentru călcare;
-executarea lucrărilor de călcare a diferitelor tipuri de ţesături din care sunt confecţionate articolele de echipament şi lenjerie şi pregătirea pentru distribuţie;
-respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă şi apărare împotriva incendiilor la locul de muncă.
Precizări comune:
Desfăşurarea concursului/examenului :
Concursul/examenul constă în 3 etape succesive, desfăşurate conform calendarului aprobat, după cum urmează:
-selecţia dosarelor de concurs;
-proba scrisă;
-interviul.
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:
- cerere de înscriere la concurs adresată comandantului unităţii militare organizatoare
( afişată ca model la sediul unităţii) ;
- curriculum vitae – model european;
- certificatul de cazier judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei etape a concursului – selecţia dosarelor;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea*, potrivit legii, după caz;
- copii ale documentelor de studii*;
- copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri în specialitate şi altor atestate profesionale, după caz*;
- copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, legalizată notarial şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în specialitatea studiilor;
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel
mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate**;
- acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs.
Documentele se vor prezenta îndosariate în dosar cu şină, cu opis (inventar) semnat de către candidat.
Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 18.10.2019, orele 15.00.
Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 01261 Piteşti, strada Nicolae Dobrin, nr.2-4, localitatea Piteşti, jud. Argeş, persoană de contact: dl. Iordăchescu Nicolae, secretar, telefon 0248/213000, int. 215, 172, 109.
Condiţiile generale pentru ocuparea posturilor sunt:
1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România;
2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
3. vârsta – conform prevederilor legale privind legislaţia muncii;
4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei
medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate şi avizul psihologic de la medicul specialist care să ateste capacitatea deplină de exerciţiu a persoanei care candidează;
6. persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:
A. Pentru postul de Îngrijitor debutant la căminul militar de garnizoană:
-să fie absolvent de studii medii;
-nu se cere vechime în muncă sau specialitate;
- în documentul care atestă starea de sănătate corespunzătoare postului să fie menţionat „Apt medical pentru a desfăşura activităţi în cadrul M.Ap.N.;
-să aibă aptitudini şi rezistenţă la lucru în condiţii de stres şi ortostatism;
- să aibă disponibilitate în executarea, în unele situaţii, a unor sarcini de serviciu peste durata programului de lucru, în condiţiile legii;
-nivelul de acces la informaţii clasificate, înscris în fişa postului, este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;
-să aibă capacitate de lucru în echipă şi individual, rigurozitate, meticulozitate, spirit de iniţiativă, spirit gospodăresc, capacitate de relaţionare interumană, coordonare şi colaborare.
B. Pentru postul de Muncitor calificat II (călcător lenjerie) la spălătoria mecanică:
-să fie absolvent de studii medii;
-să deţină certificat de absolvire a unui curs de calificare în meseria de călcător lenjerie, eliberat de o instituţie acreditată;
-să aibă vechime în muncă şi în specialitatea meseriei de călcător lenjerie de minim 6 ani;
- în documentul care atestă starea de sănătate corespunzătoare postului să fie menţionat „Apt medical pentru a desfăşura activităţi în cadrul M.Ap.N. şi în spălătorii mecanice”;
-să aibă aptitudini şi rezistenţă la lucru în condiţii de stres şi ortostatism;
- să aibă disponibilitate în executarea, în unele situaţii, a unor sarcini de serviciu peste durata programului de lucru, în condiţiile legii;
-nivelul de acces la informaţii clasificate, înscris în fişa postului, este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;
-să aibă capacitate de lucru în echipă şi individual, rigurozitate, meticulozitate, spirit de iniţiativă, spirit gospodăresc, capacitate de relaţionare interumană, coordonare şi colaborare.
PARTICULARITATE: Pentru ambele posturi, contractul individual de muncă se va încheia numai după obţinerea autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate.
DETALII ORGANIZATORICE:
1. ETAPA SELECŢIEI DOSARELOR DE CONCURS:
Depunerea dosarelor de concurs: 30.09 – 18.10.2019, zilnic, în intervalul orar 09.00-10.00, iar în zilele de 17 şi 18.10.2019 în intervalul orar 09.00-15.00; persoana de contact :
dl. Iordăchescu Nicolae, secretar, telefon 0248/213000, int. 215, 172, 109.
Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 22.10.2019, orele 14.00, la sediul U.M. 01261 Piteşti, strada Nicolae Dobrin, nr.2-4, localitatea Piteşti, jud. Argeş şi pe pagina de internet.
Eventuale contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul U.M. 01261 Piteşti, strada Nicolae Dobrin, nr.2-4, localitatea Piteşti, jud. Argeş, în data de 23.10.2019, în intervalul orar 08.00-14.00; persoana de contact : dl. Iordăchescu Nicolae, secretar, telefon 0248/213000, int. 215, 172, 109.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează în data de 24.10.2019, până la orele 13.00, la sediul U.M. 01261 Piteşti, strada Nicolae Dobrin, nr.2-4, localitatea Piteşti, jud. Argeş şi pe pagina de internet.
2. TIPUL PROBELOR DE CONCURS, LOCUL, DATA ŞI ORA
DESFĂŞURĂRII ACESTORA:
1. PROBA SCRISĂ: se desfăşoară la sediul U.M. 01261 Piteşti, strada Nicolae Dobrin, nr.2-4, localitatea Piteşti, jud. Argeş, în data de 28.10.2019, începând cu orele 10.30;
Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 29.10.2019, până la orele 15.00, la sediul U.M. 01261 Piteşti, strada Nicolae Dobrin, nr.2-4, localitatea Piteşti, jud. Argeş şi pe pagina de internet;
Eventuale contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 01261 Piteşti, strada Nicolae Dobrin, nr.2-4, localitatea Piteşti, jud. Argeş, în data de 30.10.2019, în intervalul orar 08.00-15.00; persoana de contact : dl. Iordăchescu Nicolae, secretar, telefon 0248/213000, int. 215, 172, 109.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează în data de 31.10.2019, până la orele 15.00, la sediul U.M. 01261 Piteşti, strada Nicolae Dobrin, nr.2-4, localitatea Piteşti, jud. Argeş şi pe pagina de internet.
2. INTERVIUL: se desfăşoară la sediul U.M. 01261 Piteşti, strada Nicolae Dobrin, nr.2-4, localitatea Piteşti, jud. Argeş, în data de 01.11.2019, astfel:
-începând cu orele 09.00, pentru postul de muncitor calificat (călcător lenjerie);
- începând cu orele 12.30, pentru postul de îngrijitor debutant.
Rezultatul la interviu se afişează în data de 04.11.2019, până la orele 15.00, la sediul U.M. 01261 Piteşti, strada Nicolae Dobrin, nr.2-4, localitatea Piteşti, jud. Argeş şi pe pagina de internet;
Eventuale contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 01261 Piteşti, strada Nicolae Dobrin, nr.2-4, localitatea Piteşti, jud. Argeş, în data de 05.11.2019, în intervalul orar 08.00-15.00; persoana de contact : dl. Iordăchescu Nicolae, secretar, telefon 0248/213000, int. 215, 172, 109.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează în data de 06.11.2019, până la orele 15.00, la sediul U.M. 01261 Piteşti, strada Nicolae Dobrin, nr.2-4, localitatea Piteşti, jud. Argeş şi pe pagina de internet.
Rezultatele finale ale concursului se afişează în data de 07.11.2019, orele 14.00, la sediul U.M. 01261 Piteşti, strada Nicolae Dobrin, nr.2-4, localitatea Piteşti, jud. Argeş şi pe pagina de internet.
Prezentarea la post a candidaţilor declaraţi “ADMIS”: 15.11.2019, ora 08.00.
3. BIBLIOGRAFIA DE CONCURS:
1. Pentru postul de Îngrijitor debutant la căminul militar de garnizoană :
-Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare ( publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006);
- Legea nr. 307 din 12 iulie 2006, republicată, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare ( republicată în Monitorul Oficial al României nr. 297 din 17 aprilie 2019);
-Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014 din 4 februarie 2014, pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 din 21 februarie 2014), cap. VI.
2. Pentru postul de Muncitor calificat II (călcător lenjerie) la spălătoria mecanică:
-Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare ( publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006);
- Legea nr. 307 din 12 iulie 2006, republicată, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare ( republicată în Monitorul Oficial al României nr. 297 din 17 aprilie 2019).
NOTE: 1. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă în parte;
2. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
3. Rezultatul final al concursului nu se contestă.

Atasament:
AttachmentSize
Microsoft Office document icon ANUNT SITE.doc106.5 KB

Oferta educaţională a şcolii de Aplicaţie pentru Unităţi de Luptă „Mihai Viteazul” privind programele de formare profesională autorizate de Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională Argeş

În baza legislaţiei naţionale în vigoare referitoare la formarea profesională continuă a adulţilor, Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi de Luptă „Mihai Viteazul” este autorizată să organizeze şi să desfăşoare programele de formare profesională „FORMATOR”, cod COR: 242401, „ARHIVAR”, COD COR: 441501 (în colaborare cu Arhivele Militare Naţionale Române, Depozitul Central de Arhivă şi Centrul Intermediar de Arhive al Statului Major al Forţelor Terestre) şi „INSTRUCTOR/PREPARATOR FORMARE”, cod COR: 333309, cu formatori cu experienţă în învăţământul militar, încadraţi în structuri aparţinând Ministerului Apărării Naţionale. Certificatele de absolvire sunt recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale şi de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale.
Condiţii de participare pentru personalul din cadrul Ministerului Apărării Naţionale:
a) pentru programul de formare profesională „FORMATOR”: studii superioare cu diplomă de licenţă şi atribuţii în domeniul instruirii;
b) pentru programul de formare profesională „ARHIVAR”: studii liceale cu diplomă de bacalaureat şi atribuţii specifice privind crearea şi gestionarea fondului arhivistic al unităţii;
c) pentru programul de formare profesională „INSTRUCTOR/ PREPARATOR FORMARE”: studii liceale cu diplomă de bacalaureat sau studii postliceale în domeniu şi atribuţii în domeniul instruirii.
Actualmente se află în derulare programul de formare profesională „ARHIVAR”, cu o grupă formată din 26 de cursanţi. Formatorii care desfăşoară activitate didactică sunt specialişti certificaţi în domeniu, din cadrul Arhivelor Militare Naţionale Române, Direcţiei Generale Management Resurse Umane, Depozitului Central de Arhivă şi Centrului Intermediar de Arhive al Statului Major al Forţelor Terestre.
În anul de instruire 2019-2020, în conformitate cu „Planul de perfecţionare a pregătirii personalului militar prin cursuri, altele decât cele de carieră, organizate în instituţiile de învăţământ militar/formare continuă din subordinea Statului Major al Forţelor Terestre, în anul de învăţământ/instruire 2019-2020”, Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi de Luptă „Mihai Viteazul” desfăşoară cele 3 programe de formare profesională aşa cum sunt planificate, avizate şi aprobate în documentul mai sus menţionat.

Punct de contact:
- locotenent colonel Cristian Lescuţ, 0248/213000, interior 166
- p.c.c. Mihaela Cîrstescu, 0248/213000, interior 227

Atasament:

ANUNŢ

PRIVIND ORGANIZAREA EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN
TREPTE PROFESIONALE IMEDIAT SUPERIOARE A PERSONALULUI CIVIL CONTRACTUAL DIN U.M. 01261 PITEŞTI

Unitatea Militară 01261 Piteşti organizează examenul de promovare în
trepte profesionale imediat superioare a următorului personal civil contractual:
1. Boeru Maria;
2. State Elena.

Proba de examen : Probă practică .

Data, ora şi locul desfăşurării probei :
- 16.04.2019, începând cu ora 12.00, în incinta popotei

Tematica şi bibliografia de examen :
Tematica : - Cunoaşterea şi aplicarea în practică a cunoştinţelor de specialitate.

Bibliografie :
- L – 12 „Instrucţiuni privind alimentaţia personalului din Armata României”
( M. 155/12.12.2002 ), cap.III – art. 13-34, anexa 8;

Data limită de depunere a cererii de participare la examen, locul depunerii:
- 02.04.2019, orele 08.15, la biroul personal . Cererea va fi însoţită de dosarul cu copiile actelor de absolvire a diferitelor forme de pregătire şi certificatelor de calificare.

Persoana de contact : referent Iordăchescu Nicolae.

BAZĂ : - Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 68 din 14.07.2015 - Anexa nr. 2
„ Procedura de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului civil contractual în grade ori trepte profesionale imediat superioare sau unei funcţii cu un nivel de studii superior din Ministerul Apărării Naţionale”.

ŞEFUL PERSONALULUI
LA UNITATEA MILITARĂ 01261 PITEŞTI

Lt.col.
GINEL DUMITRESCU

Atasament:

Nr. A. 903

11.02.2019

ANUNŢ

CU REZULTATELE FINALE ALE EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN FUNCŢII PREVĂZUTE CU NIVEL DE STUDII SUPERIOR

1. - P.c.c. CÎRNEANU Daniela
–Referent de specialitate gradul III 82,66 ADMIS
2. -P.c.c. GÂREA Cristina-Laura
-Economist gradul II. 70,16 ADMIS

Rezultatele probei scrise pot fi contestate în termen de 1 (una) zi lucrătoare de la data luării la cunoştinţă a prezentului anunţ, la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, plt.adj.pr. Fratea Constantin – tf. 5044/0172.

PREŞEDINTELE COMISIEI

Cpt.
FULGA Vasile-Valentin
MEMBRI
Lt.
Ursu Gabriel

Reprezentantul unic ales al personalului
civil contractual din U.M. 01261 Piteşti

Referent
IORDĂCHESCU Nicolae
SECRETARUL COMISIEI DE EXAMEN

Plt.adj.pr.
FRATEA Constantin

Atasament:
AttachmentSize
Microsoft Office document icon ANUNT (1).doc89.5 KB

Unitatea Militară 01261 Piteşti organizează examenul de promovare în funcţii prevăzute cu nivel de studii superior a următorului personalului civil contractual:

1. P.c.c. CÎRNEANU Daniela – pentru postul de referent de specialitate gradul III;
2. P.c.c. GÂREA Cristina-Laura - pentru postul de economist gradul II.

1. Probele de examen : Probă scrisă.

Data , ora şi locul desfăşurării probei scrise:
- 11.02.2019, începând cu ora 11.00, la sala nr. 118 (cabinet SSM).

2. Bibliografia de examen :

a) pentru postul de referent de specialitate gradul III:
- Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul nr. M 120 din 16 decembrie 2015 pentru folosirea căminelor militare, cabanelor militare, sanatoriilor şi a altor facilităţi recreative şi sportive aflate în patrimoniul Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare ( M.143/2017);
- Ordin nr. M 84 din 13 august 2009 pentru aprobarea Instructiunilor privind repartizarea, închirierea si folosirea locuintelor de serviciu si a locuintelor de interventie din administrarea Ministerului Apararii Nationale, cu modificările şi completările ulterioare ( M.123/2012, M.52/2014 şi M.38/2017)
b) pentru postul de economist gradul II:
- Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
- Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991 Legea contabilităţii *** Republicată;
- Ordinul nr. M 92 din 16 septembrie 2013 pentru aprobarea Instructiunilor privind scoaterea din functiune si casarea activelor fixe, precum si declasarea si casarea bunurilor materiale, altele decat activele fixe in Ministerul Apărării Naţionale;
- Ordinul nr. M 8 din 27 ianuarie 1999 pentru aprobarea "Instrucţiunilor privind organizarea si conducerea evidentei cantitativ-valorice a bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale - la pace ".

3. Componenţa comisiei de examinare şi a celei de soluţionare a contestaţiilor, astfel :
- Comisia de examinare :
- Cpt. Fulga Vasile-Valentin;
- Lt. Ursu Gabriel;
- Reprezentantul unic ales al personalului civil contractual din U.M. 01261 Piteşti, referent Nicolae Iordăchescu;
- Secretarul comisiei de examinare- Plt.adj.pr. Fratea Constantin.

- Comisia de soluţionare a contestaţiilor:
- Cpt. Păunescu Ionuţ-Ciprian;
- Lt. Pătrulescu Marius-Alexandru;
- Reprezentantul personalului civil contractual din U.M. 01261 Piteşti, ales pentru constituirea comisiei de soluţionare a contestaţiilor, p.c.c. Oţelea Cătălina;
- Secretarul comisiei de examinare - Plt.adj.pr. Fratea Constantin.

Data de depunere a cererii de participare la examen, locul depunerii:
- 28.01.2019, orele 11.00, la biroul personal . Cererea va fi însoţită de dosarul cu copiile actelor de absolvire a studiilor superioare, precum şi alte documente de studii/calificare în domeniul postului.

Persoana de contact : plt.adj.pr. Fratea Constantin.

BAZĂ : - Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 68 din 14.07.2015 - Anexa nr. 2
„ Procedura de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului civil contractual în grade ori trepte profesionale imediat superioare sau unei funcţii cu un nivel de studii superior din Ministerul Apărării Naţionale”.

Atasament:
AttachmentSize
Microsoft Office document icon ANUNT.doc59 KB